ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
Buketa Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรบูเก๊ะตา

ข้อมูลทั่วไป

เดิมด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง กำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 กำหนดเขตศุลกากร บริเวณด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สำหรับการนำของเข้า ส่งของออก และส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน สำหรับของทุกประเภท และกำหนดทางอนุมัติ ทางถนน จากสะพานมิตรภาพไทย ? มาเลเซีย ฝั่งประเทศไทย ที่หลักกิโลเมตรที่ 81+650 ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4057 สายตากใบ - บูเก๊ะตา (เขตแดน) ถึงด่านศุลกากรบูเก๊ะตา

ต่อมา กฎกระทรวง กำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้จังหวัดนราธิวาสมีด่านศุลกากร จำนวน 3 ด่านฯ ได้แก่ ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากร  สุไหงโก-ลก และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา โดยด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ตั้งอยู่ที่ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีเขตศุลกากรบริเวณด่านศุลกากรบูเก๊ะตา มีด่านพรมแดนบูเก๊ะตา และมีเขตแดนทางบกติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย มีทางอนุมัติจากสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย ฝั่งประเทศไทย ที่หลักกิโลเมตรที่ 81+650 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายตากใบ - บูเก๊ะตา (เขตแดนถึงด่านศุลกากรบูเก๊ะตา) (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 21/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดเวลาขนส่งของเข้า - ออก ผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในอำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ในช่วงแรก กรมศุลกากร มีคำสั่งฯ ที่ 53/2556 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบหมายให้ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กำกับดูแลภารกิจและเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ต่อมากรมศุลกากร มีคำสั่งฯ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา โดยให้ยกเลิกคำสั่งฯ ที่ 53/2560 ข้างต้น และให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นต้นมา


ประวัติด่านศุลกากรบูเก๊ะตา

ตามแผนงานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2540 ณ เมืองล็อกซูมาเลย์ จังหวัดอาเชย์ ประเทศอินโดนีเซีย นั้น ประเทศมาเลเซียได้เสนอขอเปิดด่านบูกิตบูงอ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ของประเทศไทย พร้อมกับการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ต่อมา เมื่อเดือนกันยายน 2540 กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบถึงการประกาศเพิ่มจุดผ่านแดนไทย - มาเลเซีย อีก 1 จุด ณ บ้านบูกิตบูงอ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ตามหนังสือกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย ที่ UM 94/97 ลงวันที่ 18 กันยายน 1997 โดยกำหนดให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ หน่วยงาน C.I.Q ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนดังกล่าว ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ระหว่างบ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตรงข้ามกับบ้านบุเก๊ะบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างเวลา 05.00 น. - 18.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป


สำหรับประเทศไทย โดยจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อการก่อสร้างด่านศุลกากร บริเวณจุดเชื่อมโยงดังกล่าว ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้จัดซื้อที่ดินไว้ ในปีงบประมาณ 2537 จำนวน 46 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา และขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุตามทะเบียนที่ นธ 545 - นธ 553 และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสดำเนินการสำรวจออกแบบก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา และมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามลำดับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ระยะ 
โครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ 4

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตาระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2549 บนพื้นที่ 25 ไร่ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตาระยะที่ 2 ต่อเนื่องระยะที่ 3 ก่อสร้างบนที่ดิน 49 ไร่ โดยระยะที่ 3 แล้วเสร็จ เมื่อเดือน กันยายน 2561 งบประมาณรวม 3 ระยะ มาจากจังหวัดนราธิวาส กอ.รมน.และกรมศุลกากร รวมทั้งสิ้นประมาณ 260 ล้านบาท

ต่อมา ครม. มีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ให้จัดหาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อทำโครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ 4 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางที่ดิน รวมทั้งค่าชดเชยผลอาสิน สิ่งปลูกสร้าง ให้กับราษฎรผู้ครอบครอง โดยนายด่านฯ เป็นคณะทำงานจัดหาที่ดินเพิ่มเติม กรรมการกำหนดราคากลางที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ 4 (เป็นโครงการที่ริเริ่มจากนโยบายของรัฐบาลและตามมติ ครม. ซึ่งขับเคลื่อนโดยจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยพื้นที่ที่จะจัดซื้อเพิ่มเติมมีจำนวนทั้งสิ้น 189 แปลง เนื้อที่ 247 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ราคาประเมิน 237,871,897 บาท ค่าชดเชยผลอาสิน 78,664,776 บาท สำหรับค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความเห็นชอบและดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณตามกระบวนการต่อไป

นอกจากนี้ ด่านฯ ได้ประสานงานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโครงหลังคา ขนาด 20x24 เมตร ณ บริเวณด่านพรมแดน ซึ่งจัดทำแบบและประเมินราคาโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 958,000 บาท เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนขณะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ศอ.บต. จะเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงาน (กรมศุลกากร) จะต้องเร่งปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หากงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 สิงหาคม 2564 14:24:29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7358-6014
อีเมล์ : 75280000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบูเก๊ะตา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ